Regulamin sklepu

Piece INVICTA

 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Piece INVICTA W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest Karol Chatkiewicz Grupa Chata.pl z siedzibą w 11-130 Orneta przy ulicy Pionierów 8a/4 o numerze NIP: 743 185 56 90  Regon 280400202, wpisanym do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej). dalej zwanym „Sprzedającym”.
 
- Adres do korespondencji:
 
  Karol Chatkiewicz Grupa Chata.pl
  11-130 Orneta
  ul. Pionierów8a/4
  sklep@pieceinvicta.com.pl
- tel. 668 408 410
 
 Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności 
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.
 
§1 Określenie zakresu działalności


1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę,
2. Sklep internetowy oferuje sprzedaż towarów z branży kominkowej oraz zduńskiej
3.Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu
internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie
do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4.Wszystkie ceny podane są wartościami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają podatek  VAT
5.Ceny oferowanych produktów znajdują się każdorazowy przy zdjęciach produktu.
6.Zakupione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy Kurierskiej
7.Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie kraju Rzeczypospolitej polskiej . Odstępstwo od tej zasady dokonywane jest na zasadzie indywidualnych ustaleń.
8.Koszt dostawy towarów uzależniony jest od wagi towaru oraz od wartości
 -Towary o wartości powyżej 250 zł  a także  jeżeli wartość całego zamówienia jest powyżej 250 zł  wówczas takie zamówienia dostarczane są na terenie Polski na koszt naszej firmy.
-Na  inne towary o wartości mniejszej niż 250 zł obowiązuje cennik według wagi towaru.
             Przesyłka kurierska do 30 kg koszt dostawy 25 zł
-Koszt dostawy towarów za pobraniem
Towary o wartości powyżej 250 zł - do ceny  towaru + 15 zł
Towary o wartości mniejszej niż 250 zł - do ceny towaru + koszt wysyłki + 15 zł
Cennik dostawy  jest dostępny na stronie Koszty wysyłki

9.Płatność za zamówiony towar można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, e-przelewu, kartą lub płatność za pobraniem płatne kurierowi lub listonoszowi w chwili dostarczenia zamówionego towaru.

Rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Dotpay.pl lub PayU
 
 §2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
 
   Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze           wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
    
    
2.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
z Serwisu.
 
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień


       Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
      W celu złożenia zamówienia na usługi/produkt dostępny w serwisie, Użytkownik wybiera      pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci

Zamówienie przez wiadomość meil sklep@pieceinvicta.com.pl  lub telefonicznie nr. 668 408 410
opłata za połączenie – zgodna ze stawką operatora, z którego usług korzysta Klient.Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę
 w formie wiadomości e-mail.Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail
która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
      Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy w razie braku towaru na magazynie klient zostanie o tym fakcie  również niezwłocznie powiadomiony.
nie później jednak niż w terminie 24h godzin. Klient w takim wypadku ma prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę niedostępnego produktu na inny, oferowany przez Sklep. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, dokonane przedpłaty zostaną zwrócone w terminie 24h godzin od powzięcia przez Sklep informacji o rezygnacji.
      Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury           elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku           zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
      Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

      W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
      Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

      Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres:  sklep@pieceinvicta.com.pl

Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

    Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

    Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

    Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
    Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

       W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:sklep@pieceinvicta.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Zacisze domowe  Karol Chatkiewicz 11-130 Orneta ul. Pionierów 8a/4
      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
•               imię i nazwisko
•               adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
•               przedmiot reklamacji
•               przyczynę reklamacji
•               podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

      Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

      O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 
      W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.
 
      Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 
§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
 
1.        Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane   osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być     przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji      złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem  Bezpieczeństwo transakcji   adres www  http://www.pieceinvicta.com.pl/index.php?main_page=privacy 
 
§6 Postanowienie Końcowe

1.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin  Regulamin sklepu   adres www http://www.pieceinvicta.com.pl/index.php?main_page=conditions
2.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
3.      Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 
4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 

  Pouczenie Klienta o odstąpieniu od umowy

  Wzór odstąpienia od umowy

 

 

 

 

 

 

 

wabusiness template